ŽIVOTOPIS

 

Znanstvene,  stručne i profesionalne reference

Elis DEGHENGHI OLUJIĆ sveučilišna je profesorica u miru rođena 1953. godine u Puli gdje živi i djeluje. Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik s pregledom engleske književnosti.

Poslijediplomski magistarski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad pod naslovom Leonardo Sciascia e il genere giallo (Leonardo Sciascia i kriminalistički roman).

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši doktorski rad pod naslovom Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel Novecento (Kulturološki časopisi na talijanskom jeziku tiskani u Istri u 20. stoljeću).

Do umirovljenja 2020. godine bila je zaposlena na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom izboru. Predavala je kolegije iz područja talijanske književnosti, dječje književnosti i književnosti za mladež.

Na tom je Fakultetu, a nekadašnjem odjelu, od 2007. god. do 2019. godine obnašala dužnost predstojnice Katedre za talijansku književnost, a od  utemeljenja 11./2018. do 02./2020. godine bila je i voditeljica Centra za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre/Centro di ricerca del patrimonio linguistico e culturale dell’Istria.

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli obnašala je u sveučilišnim tijelima razne odgovorne dužnosti organizacijskoga i znanstvenoga tipa, pa tako i funkciju prorektorice za znanost i istraživanje u četverogodišnjem mandatu od 10./2013. do 10./2017. godine.

Po završetku studija prva iskustva u odgojno-obrazovnom procesu stekla je radeći od 1977. do 1980. godine kao nastavnik talijanskog jezika u osnovnim školama u Puli, gdje je predavala talijanski jezik kao jezik društvene sredine (L2).

Godine 1980. zaposlila se na Talijanskom odsjeku Pedagoškog fakulteta u Rijeci, OOUR Nastavne djelatnosti u Puli koji je tijekom godina doživljavao transformaciju, mijenjao nazive i organizaciju. Čitav radni vijek (više od 43. godine) provela je u odgojno-obrazovnom sustavu, u nastavi. U sustavu visokog obrazovanja nastavu je kontinuirano izvodila od 1980. godine do umirovljenja 2020. godine, iz predmeta koji sadržajno pripadaju znanstvenim granama: teorija i povijest književnosti i romanistika.

U 2018. godini matično joj je sveučilište (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) dodijelilo priznanje za dugogodišnji znanstveno-nastavni rad i prinos unaprjeđenju nastavnog procesa uvođenjem istarskih zavičajnih književnih sadržaja u kolegije talijanske i dječje književnosti, kao i za razvoj znanstvene misli i popularizacije znanosti o književnosti te za uspješno obavljanje prorektorske funkcije u mandatnom razdoblju 2013.-2017. godina.

Osim rada na matičnoj ustanovi, kao vanjska suradnica predavala je 12 godina (1993. – 2005.) u Kopru na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani, jedinica Koper, danas Pedagoški fakultet Primorskoga sveučilišta u Kopru, a od 2006. do 2009. godine i na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Odjela za humanističke znanosti u Splitu, pravnog prednika sadašnjeg Filozofskoga fakulteta u Splitu.

U dva je navrata bila predstojnica Talijanskog odsjeka na Filozofskom fakultetu u Puli (1996. – 1997. i  2001. – 2004.). Bila je također i pročelnica u dva uzastopna mandata Odjela za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2010. – 2012. i  2012. – 2013.).

U središtu je znanstvenog i stručnog interesa i istraživanja prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić književno stvaralaštvo pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao i Istrana koji žive u Republici Italiji, periodika na talijanskom jeziku na prostoru Istre i Kvarnera i njena kulturološka i formativna funkcija, te dječja književnost i književnost za mladež u njenim teorijskim i konkretnim spisateljskim aspektima.

Objavila je samostalno više od stotinu znanstvenih i stručnih radova u knjigama, književno-kritičkim časopisima, zbornicima i drugim periodičkim publikacijama u RH i u inozemstvu. Samostalno ili u suradnji priredila je nekoliko zbornika radova sa znanstvenih skupova. Kao pozvani predavač održala je predavanja studentima na sveučilištima u Italiji i to: 2004. godine na Sveučilištu u Trentu (Università degli Studi di Trento) i 2009. godine na Sveučilištu u Bariju (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).

Sudjelovala je u radu tri (3) znanstveno-istraživačka projekta Ministarstva obrazovanja i sporta (MZOS-a) i u jednom je bila voditeljica. Kao suradnica sudjelovala je u jednom (1) projektu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i u pet (5) međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih je jedan (1) bio EU projekt (Phare CBC 2003).

U više je navrata bila članicom organizacijskih i znanstvenih odbora kulturnih i znanstvenih manifestacija u području struke, pozvani predavač na plenarnim skupovima, voditeljica sesija i panelista na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Osim uzornim znanstvenim radom i nastavničkim zalaganjem, ugledu hrvatske talijanistike u nas i u inozemstvu pridonijela je nizom izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Od 2000. godine do danas sudjelovala je s izlaganjima na 66 znanstvena i stručna skupa od čega na 42 inozemna. Najveći dio njezinih izlaganja na skupovima tiskan je u zbornicima radova sa tih skupova. Radovi su joj objavljeni u Hrvatskoj, Belgiji, Italiji, Njemačkoj, SAD, Sloveniji, Srbiji i citirani u zemlji i u inozemstvu, a svi su bibliografski podatci o njezinim objavljenim radovima uneseni i u bazu Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) i javno dostupni na mrežnoj adresi https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/110840.

Na sastavnicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao i na drugim hrvatskim i inozemnim znanstvenim i stručnim ustanovama (Slovenija i Italija) u više je navrata bila članicom stručnih povjerenstava za ocjenu i obranu završnih, diplomskih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova te članicom i/ili predsjednicom povjerenstava za izbor i promaknuća u zvanja sveučilišnih nastavnika.

Pod mentorstvom prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić izrađena su i uspješno obranjena 57 diplomska rada studenata kako na nekadašnjem Filozofskom fakultetu u Puli, Visokoj učiteljskoj školi u Puli i Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije tako i na Pedagoškom fakultetu u Kopru i Filozofskom fakultetu u Splitu. Pod njezinim je mentorstvom izrađeno i uspješno obranjeno i 8 završnih radova studenata prijediplomskog sveučilišnog studija Talijanski jezik i književnost na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Bila je mentor kod jednog magistarskog rada i mentor četvorici polaznika poslijediplomskih doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Recenzirala je više radova u časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, jedan srednjoškolski udžbenik, dva nastavna visokoškolska programa na Primorskom sveučilištu u Kopru, a u suradnji sa sveučilištem Ca’ Foscari iz Venecije osmislila je i organizirala programe jezičnoga i stručnoga usavršavanja nastavnika zaposlenih u talijanskim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Suradnica je većeg broja časopisa (kao autorica znanstvenih i stručnih priloga i/ili kao recenzentica).

U 2002. i 2003. godini bila je članicom uređivačkog odbora časopisa “La Battana”, tromjesečnika za književnost i kulturu na talijanskom jeziku, a od 2009. – 2022. godine bila je ponovno članica uredništva tog časopisa. U 2012. godini inicirala je pokretanje znanstvenog časopisa “Studia Polensia” Odjela za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, čija je bila i glavna urednica od 2012 do 2017. godine.

Osim pedagoške i redovite znanstvene aktivnosti na brojne je načine sudjelovala u popularizaciji znanosti: sudjelovanjem s izlaganjima na mnogim znanstvenim skupovima, javnim predavanjima, medijskim prezentacijama književnika (književne večeri – susreti s autorom), tribinama i okruglim stolovima, gostovanjima u znanstvenim i znanstveno-popularnim radijskim i TV emisijama kako u zemlji tako i u inozemstvu. Bila je članica organizacijskih i/ili programskih odbora kulturnih i znanstvenih manifestacija u području struke (znanstveni i stručni skupovi, konferencije i kongresi) kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Suradnica je s književno-kritičkim prilozima i osvrtima u tiskanim izdanjima riječke novinsko-izdavačke ustanove EDIT (https://edit.hr).

 

IZDVOJENO iz CV / QUICK FACTS

OPĆI PODATCI

Sveučilišna profesorica u miru
Rođena u Puli 1953. godine gdje živi i djeluje
MZO Matični broj u registru znanstvenika RH: 110840
CroRIS ID 16113

AKADEMSKA NAOBRAZBA / AKADEMSKI STUPANJ / INSTITUCIJA

Doktor humanističkih znanosti; znanstveno polje: znanost o književnosti – Filozofski fakultet u Zagrebu
Magistar društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije – Filozofski fakultet u Zagrebu
Profesor talijanskog i engleskog jezika – Filozofski fakultet u Zadru

ZAPOSLENJA / RADNO ISKUSTVO

1980. – 2020. god. – Sveučilišni profesor talijanske književnosti, dječje književnosti i književnosti za mladež
1977. – 1980. god. – Nastavnik  talijanskog jezika kao jezika društvene sredine (L2) u osnovnim školama u Puli

UPRAVNA I RADNA FUNKCIJA NA MATIČNOJ VISOKOOBRAZOVNOJ USTANOVI (Institucijski angažman)

Prorektorica za znanost i istraživanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2013. – 2017.)
Pročelnica Odjela za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u dva navrata (2010. – 2012. i  2012. – 2013.).
Predstojnica Talijanskog odsjeka Filozofskog fakulteta u Puli Sveučilišta u Rijeci (1996. – 1997. i  2001. – 2004.).
Voditeljica Katedre za talijansku književnost Odjela za studij na talijanskom jeziku i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2007. – 2019.)

ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE 

Redoviti profesor u trajnom izboru

ZNANSTVENO PODRUČJE, POLJE I GRANA IZBORA U ZNANSTVENO ZVANJE

Znanstveno područje: Humanističke znanosti
Polje: Filologija
Grana: Teorija i povijest književnosti

PODRUČJE ZNANSTVENOG RADA I ISTRAŽIVANJA / ZNANSTVENI INTERES

Književno stvaralaštvo pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao i Istrana koji žive u Republici Italiji,
Dječja književnost i književnost za mladež u njenim teorijskim i konkretnim spisateljskim aspektima,
Periodika na talijanskom jeziku na prostoru Istre i Kvarnera i njena kulturološka i formativna funkcija.

PROJEKTI (vidjeti popis projekata u European CV na ovoj stranici)

HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA / CROSBI – objavljeni radovi

Opširniji bibliografski podatci o objavljenim radovima prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić dostupni su na CROSBI mrežnoj adresi: https://www.bib.irb.hr/profile/31106

Obavijest: Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) postala je početkom srpnja 2023. godine dio Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS – https://croris.hr/crosbi) tako da su bibliografski podatci o radovima prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić uneseni u prethodnu CROSBI bazu podataka sada u novom CroRIS informacijskom sustavu znanosti dostupni na web adresi https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/16113

Staro je sučelje CROSBI-ja sa stanjem podataka zatečenim 7.07.2023. dostupno  samo za pregledavanje na web adresi https://www.bib.irb.hr:8443

U ranijoj verziji CROSBI-ja (https://www.bib.irb.hr:8443) aktivnoj do 7.07.2023. bilo je moguće uz bibliografske podatke rada pridružiti i pohraniti cjeloviti tekst rada kao zasebnu datoteku što u novoj migriranoj verziji CROSBI-ja u CroRIS od 8.07.2023. više nije moguće, jer je CroRIS-CROSBI isključivo bibliografska baza u koju se ne unose cjeloviti tekstovi. Zapisi koji su migrirani iz prijašnjeg CROSBI-ja u CroRIS-CROSBI imaju u zapisu oznaku “izvor podataka: crosbi”.