ŽIVOTOPIS

ELIS DEGHENGHI OLUJIĆ sveučilišna je profesorica u miru rođena 1953. godine u Puli gdje živi i djeluje. Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik s pregledom engleske književnosti.

Poslijediplomski magistarski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad Leonardo Sciascia e il genere giallo (Leonardo Sciascia i kriminalistički roman).

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši doktorski rad Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel Novecento (Kulturološki časopisi na talijanskom jeziku tiskani u Istri u 20. stoljeću).

Do umirovljenja 2020. godine bila je zaposlena na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju. Predavala je kolegije iz područja talijanske književnosti, dječje književnosti i književnosti za mladež. Na tom je Fakultetu, a nekadašnjem odjelu, od 2007. god. do 2019. godine obnašala funkciju voditeljice Katedre za talijansku književnost.

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli obnašala je u četverogodišnjem mandatu od 10./2013. do 10./2017. godine funkciju prorektorice za znanost i istraživanje.

Od utemeljenja 11./2018. do 02./2020. godine bila je pri Fakultetu za interdisciplinarne talijanske i kulturološke studije i voditeljica Centra za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre/Centro di ricerca del patrimonio linguistico e culturale dell’Istria.

Po završetku studija prva iskustva u odgojno-obrazovnom procesu stekla je radeći od 1977. do 1980. godine kao nastavnik talijanskog jezika u osnovnim školama u Puli, gdje je predavala talijanski jezik kao jezik društvene sredine (L2).

Godine 1980. zaposlila se na Talijanskom odsjeku Pedagoškog fakulteta u Rijeci, OOUR Nastavne djelatnosti u Puli koji je tijekom godina doživljavao transformaciju, mijenjao nazive i organizaciju. Čitav radni vijek (više od 43. godine) provela je u odgojno-obrazovnom sustavu, u nastavi. U sustavu visokog obrazovanja nastavu je kontinuirano izvodila od 1980. godine, iz predmeta koji sadržajno pripadaju znanstvenim granama: teorija i povijest književnosti i romanistika.

U 2018. godini matično joj je sveučilište (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) dodijelilo priznanje za dugogodišnji znanstveno-nastavni rad i prinos unaprjeđenju nastavnog procesa uvođenjem istarskih zavičajnih književnih sadržaja u kolegije talijanske i dječje književnosti, kao i za razvoj znanstvene misli i popularizacije znanosti o književnosti te za uspješno obavljanje prorektorske funkcije u mandatnom razdoblju 2013.-2017. godina.

Osim rada na matičnoj ustanovi, kao vanjska suradnica od ak. godine 1993./94. do 2005./06. predavala je na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani, jedinica Koper, danas Pedagoški fakultet Primorskoga sveučilišta u Kopru a od ak. godine 2006./07. do 2009./10. na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Splitu.

U dva je navrata bila predstojnica Talijanskog odsjeka na Filozofskom fakultetu u Puli (od ak. god. 1996./97.-1997./98. i od ak. god. 2001./02.-2004./05). Bila je također i pročelnica u dva mandata Odjela za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (od ak. god. 2010.-2012. i od ak. god. 2012.-2013.).

U središtu je znanstvenog i stručnog interesa i istraživanja prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić književno stvaralaštvo pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao i Istrana koji žive u Republici Italiji, periodika na talijanskom jeziku na prostoru Istre i Kvarnera i njena kulturološka i formativna funkcija, te dječja književnost i književnost za mlade u njenim teorijskim i konkretnim spisateljskim aspektima.

Objavila je samostalno više od stotinu znanstvenih i stručnih radova u knjigama, književno-kritičkim časopisima, zbornicima i drugim periodičkim publikacijama u RH i u inozemstvu. Samostalno ili u suradnji priredila je nekoliko zbornika radova sa znanstvenih skupova. Kao pozvani predavač održala je predavanja studentima na sveučilištima u Italiji i to: 2004. godine na Sveučilištu u Trentu (Università degli Studi di Trento) i 2009. godine na Sveučilištu u Bariju (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).

Sudjelovala je u radu tri (3) znanstveno-istraživačka projekta MZOS-a i u jednom bila voditeljica. Kao suradnica sudjelovala je u jednom (1) projektu Hrvatske zaklade za znanost i u pet (5) međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih je jedan (1) EU projekt (Phare CBC 2003).

U više je navrata bila članicom organizacijskih i znanstvenih odbora kulturnih i znanstvenih manifestacija u području struke, pozvani predavač na plenarnim skupovima, voditeljica sesija i panelista na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Osim uzornim znanstvenim radom i nastavničkim zalaganjem, ugledu hrvatske talijanistike u nas i u inozemstvu pridonijela je nizom izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Od 2000. godine do danas sudjelovala je s izlaganjima na 64 znanstvena i stručna skupa od čega na 42 inozemna. Najveći dio njezinih izlaganja na skupovima tiskan je u zbornicima radova sa tih skupova. Radovi su joj objavljeni u Hrvatskoj, Austriji, Italiji, SAD, Sloveniji, BiH, Srbiji i citirani u zemlji i u inozemstvu, a svi su bibliografski podatci o njezinim objavljenim radovima uneseni i u bazu Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) i javno dostupni na mrežnoj adresi https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/110840.

Na matičnoj ustanovi kao i na drugim znanstvenim i stručnim ustanovama u više je navrata bila članicom stručnih povjerenstava za ocjenu i obranu završnih, diplomskih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova te članicom i/ili predsjednicom povjerenstava za promaknuća i izbore u zvanja sveučilišnih nastavnika na hrvatskim i inozemnim sveučilištima (Slovenija i Italija).

Pod mentorstvom prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić izrađena su i uspješno obranjena 57 diplomska rada studenata kako na nekadašnjem Filozofskom fakultetu u Puli, Visokoj učiteljskoj školi u Puli i Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije tako i na Pedagoškom fakultetu u Kopru i Filozofskom fakultetu u Splitu. Pod njezinim je mentorstvom izrađeno i uspješno obranjeno i 8 završnih radova studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Talijanski jezik i književnost na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Bila je mentor kod jednog magistarskog rada i mentor četvorici polaznika poslijediplomskih doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu..

Recenzirala je više radova u časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, jedan srednjoškolski udžbenik, dva nastavna visokoškolska programa na Primorskom sveučilištu u Kopru, a u suradnji sa sveučilištem Ca’ Foscari iz Venecije osmislila je i organizirala programe jezičnoga i stručnoga usavršavanja nastavnika zaposlenih u talijanskim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Suradnica je većeg broja časopisa (kao autorica znanstvenih priloga i/ili kao recenzentica).

U 2002. i 2003. godini bila je članicom uredništva časopisa “La Battana”, tromjesečnika za književnost i kulturu na talijanskom jeziku, a od 2009. godine ponovno je članica uredništva tog časopisa. U 2012. godini inicirala je pokretanje časopisa “Studia Polensia” Odjela za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, čiji je bila i glavni urednik do 2017. godine.

Osim pedagoške i redovite znanstvene aktivnosti na brojne je načine sudjelovala u popularizaciji znanosti: sudjelovanjem s izlaganjima na mnogim znanstvenim skupovima, javnim predavanjima, medijskim prezentacijama književnika, tribinama i okruglim stolovima, gostovanjima u znanstvenim i znanstveno-popularnim radijskim i TV emisijama kako u zemlji tako i u inozemstvu. Bila je članica organizacijskih i/ili programskih odbora kulturnih i znanstvenih manifestacija u području struke (znanstveni i stručni skupovi, konferencije i kongresi) kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Suradnica je s književno-kritičkim prilozima i osvrtima u izdanjima riječke novinsko-izdavačke kuće EDIT.

 

ZAPOSLENJA

1977. – 1980. god. – Nastavnik  talijanskog jezika kao jezika društvene sredine (L2) u osnovnim školama u Puli

1980. – 2020. god. –  Sveučilišni profesor talijanske književnosti, dječje književnosti i književnosti za mladež

 

IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE / AKADEMSKI STUPANJ

Redoviti profesor u trajnom zvanju

 

ZNANSTVENO PODRUČJE, POLJE I GRANA IZBORA

  • Znanstveno područje: Humanističke znanosti
  • Polje: Filologija
  • Grana: Teorija i povijest književnost

 

PODRUČJE ZNANSTVENOG RADA I ISTRAŽIVANJA

  • Književno stvaralaštvo pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao i Istrana koji žive u Republici Italiji,
  • Dječja književnost i književnost za mlade u njenim teorijskim i konkretnim spisateljskim aspektima,
  • Periodika na talijanskom jeziku na prostoru Istre i Kvarnera i njena kulturološka i formativna funkcija.

 

HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA / CROSBI – objavljeni radovi

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/110840?w_mentor=1&report=1