ELIS DEGHENGHI OLUJIĆ rođena je u Puli 1953. godine. Visoku naobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala na studijskoj grupi Talijanski jezik i književnost i Engleski jezik s pregledom engleske književnosti (diplomski rad iz suvremenog talijanskog jezika La lingua italiana d'oggi).

Poslijediplomski magistarski studij književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad Leonardo Sciascia e il genere giallo (Leonardo Sciascia i kriminalistički roman).

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši doktorski rad Le riviste culturali in lingua italiana pubblicate in Istria nel Novecento (Kulturološki časopisi na talijanskom jeziku tiskani u Istri u 20. stoljeću).

Zaposlena je na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije/Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju gdje predaje talijansku književnost. Na sadašnjem Fakultetu, a nekadašnjem odjelu, od 2007. god. do 2019. godine obnašala je funkciju voditeljice Katedre za talijansku književnost, a od 2010. do 10/2013. godine obnašala je i funkciju pročelnice odjela.

Od 10/2013. do 10/2017. godine na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli obnašala je funkciju prorektorice za znanost i istraživanje u četverogodišnjem mandatu.

Po završetku studija prva iskustva u odgojno-obrazovnom procesu stječe radeći od 1977. do 1980. godine kao nastavnik talijanskog jezika u osnovnim školama u Puli predavajući talijanski jezik kao jezik društvene sredine (L2).

Godine 1980. zapošljava se na Talijanskom odsjeku Pedagoškog fakulteta u Rijeci, OOUR Nastavne djelatnosti u Puli koji je tijekom godinama mijenjao nazive i organizaciju. Čitav je dosadašnji radni vijek  provela u odgojno-obrazovnom sustavu, u nastavi. U sustavu visokog obrazovanja nastavu kontinuirano izvodi od 1980. godine, iz predmeta koji sadržajno pripadaju znanstvenoj grani: teorija i povijest književnosti.

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju izvodi nastavu iz kolegija: Povijesni pregled talijanske književnosti (predavanje i seminar), Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće (predavanje i seminar), Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća, Talijanska književnost XIX. stoljeća i Dječja književnost a na diplomskom sveučilišnom studiju kolegije: Moderna i suvremena talijanska književnost i Dimenzije talijanske književnosti.
Na poslijediplomskom specijalističkom studiju prevođenja izvodi nastavu iz kolegija: Uvod u talijansku književnost i Istarsko-kvarnerska književnost u prijevodima.

Osim rada na matičnoj ustanovi, kao vanjska suradnica predavala je od ak. godine 1993./94. do 2005./06. kolegije Dječja književnost (Italijanska književnost za otroke) i Talijanska književnost (Pregled italijanske književnosti) na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani jedinica Koper, danas Pedagoški fakultet Primorskoga sveučilišta u Kopru. Od ak. godine 2006./07. do 2009./10. kao vanjska suradnica predavala je kolegij Talijanska književnost od humanizma i renesanse do Arkadije na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Splitu.

U dva je navrata bila predstojnica Talijanskog odsjeka na Filozofskom fakultetu u Puli (od ak. god. 1996./97.-1997./98. i od ak. god. 2001./02.-2004./05.). Bila je privremena pročelnica Odjela za studij na talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u četveromjesečnom razdoblju a potom je u dva mandata bila birana za pročelnicu (od ak. god. 2010.-2012. i od ak. god. 2012.-2013.).

Područje je znanstvenog rada i istraživanja prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić književno stvaralaštvo pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji kao i Istrana koji žive u Republici Italiji, periodika na talijanskom jeziku na prostoru Istre i Kvarnera i njena kultuloška i formativna funkcija te dječja književnost i književnost za mlade u njenim teorijskim i konkretnim spisateljskim aspektima.

Objavila je samostalno više od sto znanstvenih i stručnih radova u knjigama, književno-kritičkim časopisima, zbornicima i drugim periodičkim publikacijama u RH i inozemstvu. Samostalno ili u suradnji priredila je nekoliko zbornika radova sa znanstvenih skupova. Kao pozvani predavač održala je predavanja studentima na sveučilištima u Italiji i to: 2004. godine na Sveučilištu u Trentu (Università degli Studi di Trento) i 2009. godine na Sveučilištu u Bariju (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).
Sudjelovala je u radu tri (3) znanstveno-istraživačka projekta MZOS-a, a u jednom je bila voditeljica. Kao suradnica sudjelovala je u jednom (1) projektu Hrvatske zaklade za znanost i pet (5) međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, od čega u jednom (1) koji je financirala Europska unija (Phare CBC 2003).

U više je navrata bila članicom organizacijskih i znanstvenih odbora kulturnih i znanstvenih manifestacija u području struke, voditeljica  i predavač na plenarnim sesijama znanstvenih i stručnih skupovima kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Od 2000. godine do danas sudjelovala je s izlaganjima na 64 znanstvena i stručna skupa od čega na 42 inozemna. Najveći dio njezinih izlaganja na skupovima tiskan je u zbornicima radova. Radovi su joj objavljeni u Hrvatskoj, Austriji, Italiji, SAD, Sloveniji, BiH i Srbiji i citirani u zemlji i u inozemstvu, a svi su bibliografski podatci o njezinim objavljenim radovima uneseni i u bazu Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) i javno dostupni na mrežnoj adresi https://bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/110840

Pod mentorstvom prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić izrađena su i uspješno obranjena 54 diplomska rada studenata kako na nekadašnjem Filozofskom fakultetu u Puli i Visokoj učiteljskoj školi u Puli tako i na Pedagoškom fakultetu u Kopru i Filozofskom fakultetu u Splitu. Bila je mentor kod jednog magistarskog rada i mentor četvorici polaznika poslijediplomskih doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Recenzirala je više radova u časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, jedan srednjoškolski udžbenik, dva nastavna visokoškolska programa na Primorskom sveučilištu u Kopru, a u suradnji sa sveučilištem Ca' Foscari iz Venecije osmislila je i organizirala programe jezičnoga i stručnoga usavršavanja nastavnika koji rade u talijanskim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.

U 2002. i 2003. godini bila je članicom uredništva časopisa «La Battana», tromjesečnika za književnost i kulturu na talijanskom jeziku, a od 2009. godine ponovno je članica uredništva tog časopisa. U 2012. godini inicirala je pokretanje časopisa «Studia Polensia» Odjela za studij na talijanskom jeziku, sada Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, čiji je bila i glavni urednik do 2017. godine.

Osim pedagoške i redovite znanstvene aktivnosti na brojne je načine sudjelovala u popularizaciji znanosti: sudjelovanjem s izlaganjima na mnogim znanstvenim skupovima, javnim predavanjima, medijskim prezentacijama književnika, tribinama i okruglim stolovima, gostovanjima u znanstvenim i znanstveno-popularnim radijskim i TV emisijama, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Bila je član organizacijskih i/ili programskih odbora kulturnih i znanstvenih manifestacija u području struke (znanstveni i stručni skupovi i kongresi) kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Kao aktivna društvena radnica obnašala je a i sada obnaša razne društvene i stručne funkcije. Članica je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija te članica ocjenjivačkih povjerenstava književnih nagrada i natjecanja. U više je navrata bila članicom stručnih povjerenstava za izbor u nastavna, suradnička i znanstveno-nastavna zvanja te članica povjerenstava za ocjenu znanstvenih radova, kako na sveučilištima u Republici Hrvatskoj, tako i u Republici Sloveniji i Republici Italiji.

Suradnica je s književno-kritičkim prilozima i osvrtima u izdanjima riječke novinsko-izdavačke kuće EDIT.

Članstvo u strukovnim udrugama, zakladama i odborima

 • Društvo književnica Italije - SIL (Società Italiana delle Letterate).
 • Međunarodna udruga talijanista - A.I.P.I. (Associazione Internazionale Professori di Italiano).
 • Međunarodna udruga talijanista – A.I.S.L.L.I. (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana).
 • Međunarodna udruga američkih talijanista - AAIS (Associazione Americana di Studi Italiani).
 • Međunarodna udruga talijanista Balkana - AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani).
 • Američka međunarodna udruga talijanista - AATI (American Association of Teachers of Italian).
 • Znanstvena udruga Pietas Iulia - Pula.
 • Društvo književnika i djelatnika u kulturi Zajednice Talijana u RH i Sloveniji (Cenacolo degli operatori culturali della CNI).
 • Znanstveni i jamstveni odbor Zaklade "Alexander Langer Stiftung - Onlus", Bolzano/Bozen, Italija ispred Istarske županije za razdoblje 2000. - 2002. godine.
 • Hrvatski odbor za dodjelu književne nagrade Zaklade "Premio di Napoli" od 2007. - 2011. god.
 • LAPIS HISTRIAE - članica žirija od 2008. - 2014. god. međunarodnog književnog natječaja za kraće prozne oblike.
 • DRAGO GERVAIS - članica prosudbenog povjerenstva književne nagrade u 2011. i 2013. god.
 • Vijeće za književnost i izdavaštvo Istarske županije - članica u četri mandata od 2005. - 2008., 2009. - 2012., 2013. - 2016. i 2017. - 2020 god.
 • Članica talijanskog P.E.N. centra u Trstu.

povratak na vrh ]

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti