Izrada završnog rada/diplomskog rada na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju

(Izvod iz Pravilnika o završnom radu i Pravilnika o diplomskom radu na studijima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli)

 

Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita te, ovisno o studijskom programu, izradom završnog rada i/ili polaganjem završnog ispita u skladu sa studijskim programom.

Diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradom diplomskoga rada i polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom.

Završni rad/Diplomski rad je samostalna znanstvena i stručna obrada utvrđene teme programa.

Završnim radom/Diplomskim radom student treba dokazati stečene kompetencije i postignute ishode pri rješavanju problema iz stručnih i znanstvenih/umjetničkih područja koja su bila sadržaj preddiplomskog/diplomskog studija.

Završni rad/Diplomski rad piše se i brani na hrvatskom/talijanskom jeziku sukladno studijskim programima pojedinih sastavnica.

Izbor teme završnog rada/diplomskoga rada

Način utvrđivanja i broj tema završnih radova/diplomskih radova po kolegiju, području ili mentoru utvrđuje se posebnom odlukom stručnog vijeća sastavnice.

Prijava završnog rada/diplomskoga rada

Student prijavljuje završni rad/diplomski rad u studentsku službu, na za to predviđenom obrascu (prijavi), najkasnije do 15. travnja posljednje akademske godine studija. Student samostalno formulira teze završnog rada/diplomskog rada U postupku izrade završnog/diplomskog rada student postupa prema uputama i primjedbama mentora i sumentora.

Student predaje prvu inačicu završnog rada/diplomskoga rada mentoru, koji ju je dužan pregledati u roku od najdulje mjesec dana od primitka te uputiti primjedbe i sugestije za njegovo poboljšanje.

Ako rad nije u skladu s akademskim standardima, mentor završni rad/diplomski rad vraća na doradu.

Nakon što je položio sve ispite i izvršio ostale obaveze, student predaje konačnu inačicu završnog rada/diplomskoga rada mentoru ili u studentsku službu uz suglasnost mentora u 3 uvezana primjerka (meki uvez) zajedno s odgovarajućom studentskom ispravom.

Tehnički naputak za izradu završnog rada/diplomskog rada [kliknite na poveznicu]

Završni rad/diplomski rad treba biti otisnut računalnim pisačem na papiru formata A4; veličina slova teksta 12; podrubne bilješke 10; prored 1,5; prored u bilješci 1,0; margine 2,5 cm, u tri primjerka a sastoji se od:

 • - prozirne folije (meki uvez)
 • - korice (tvrdi uvez sive boje za završni rad/plave boje za diplomski rad)
 • - prve ili vanjske naslovne stranice
 • - druge ili unutarnje naslovne stranice
 • - potpisane izjave o akademskoj čestitosti
 • - potpisane izjave o korištenju autorskog djela
 • - sadržaja
 • - uvoda
 • - obrade teme
 • - zaključka
 • - popisa literature i drugih izvora podataka koji su upotrebljeni u izradi završnog/diplomskog rada
 • - priloga (ako postoje)
 • - sažetka na hrvatskom jeziku, jeziku na kojem je rad pisan i na engleskom jeziku

Opseg završnog i diplomskog rada određen je programom studija.

Obrana završnog rada/diplomskog rada

Završni rad/diplomski rad se brani pred povjerenstvom koje uz mentora (i sumentora) ima još dva (2) člana, od kojih je jedan predsjednik povjerenstva.

Mentor obavještava studentsku službu o sastavu povjerenstva, vremenu i mjestu održavanja obrane završnog rada/diplomskog rada. Studentska služba obavještava studenta i ističe obavijest o obrani završnog rada/diplomskog rada na oglasnoj ploči/mrežnim stranicama sastavnice.

Obrana je završnog rada/diplomskog rada javna.

Obrana završnog rada sastoji se od usmenog/praktičnog prikaza rezultata završnog rada.

Pristupnik izlaže osnovnu problematiku rada, metode kojima se služio i najvažnije rezultate do kojih je došao u radu. Izlaganje završnog rada/diplomskog rada traje do 15 minuta, a izvedba završnog koncerta do 45 minuta.

Na obrani završnog rada/diplomskog rada na svim studijskim smjerovima, osim na instrumentalno umjetničkim studijima, članovi povjerenstva postavljaju pitanja pristupniku. Svaki član može postaviti najviše tri pitanja.

Nakon što je student odgovorio na sva pitanja povjerenstvo razmatra kvalitetu završnog rada/diplomskog rada i usmene obrane te donosi konačnu ocjenu prema Pravilniku o ocjenjivanju.

Ocjena se upisuje u indeks i zapisnik o obrani završnog rada/diplomskog rada te svi članovi povjerenstva potpisuju i indeks i zapisnik.

Popis ponuđenih tema

 1. L'istrioto quale lingua di poesia
 2. La donna nelle liriche di Giacomo Leopard
 3. La narrativa sciasciana tra storia e cronaca
 4. La trilogia istriana di Mario Schiavato: L'eredità della memoria, Terra rossa e masiere e Il ritorno
 5. Trieste nelle liriche di Umberto Saba
 6. La produzione poetica e narrativa per l'infanzia di Giacomo Scotti
 7. Le fiabe di Dino Buzzati 
 8. Una voce femminile della poesia istro-quarnerina contemporanea: Laura Marchig 

 
[ povratak na vrh ]

 

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti