SVEUČiLIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

 KRATKA POVIJEST OBRAZOVNE USTROJSTVENE JEDINICE

(od Talijanskog odsjeka do Odjela za studij na talijanskom jeziku)

 

 

Zgrada u kojoj je smješten Odjel

  Pogled na Google Maps

 

 Od Pedogoške akademije do Filozofskog fakulteta u Puli (1961. – 1999. g.)

 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2006. g.)

 Odjel za studij na talijanskom jeziku danas

 Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij koji se izvodi na Odjelu

 Znanstveno-istraživački rad nastavnika Odjela

 


 

 Od Pedogoške akademije do Filozofskog fakulteta u Puli (1961. – 1999. g.)      [na vrh]

Utemeljenjem Pedagoške akademije koncem 1961. godine u Puli započinje visokoškolsko obrazovanje nastavnika. Studijske su grupe tada bile dvopredmetne: hrvatski ili srpski-povijest, povijest-zemljopis, zemljopis-biologija, biologija-kemija, matematika-fizika, fizika-tehničko obrazovanje te razredna nastava u kombinaciji s jednim od spomenutih predmeta. Talijanski je odsjek činio zasebnu cjelinu na kojoj su se obrazovali pripadnici talijanske nacinalne zajednice koji su mogli birati i kombinirati bilo koji od spomenutih predmeta. Tijekom godina koje su slijedile otvarale su se i zatvarale studijske grupe, tako da su ak. godine 1974./75. postojale samo četiri: razredna nastava, hrvatski ili srpski jezik i književnost-talijanski jezik i književnost, fizika-tehničko obrazovanje i glazbeni odgoj. 

Akademske godine 1978./79. Pedagoška akademija postaje OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti u sastavu Pedagoškog fakulteta u Rijeci. Na ustanovi su tada bila četiri studija: dvogodišnji studij razredne nastave i predškolskog odgoja, četverogodišnji studij talijanskog jezika i književnosti kao interfakultetski i studij glazbene kulture.

Novo razdoblje visokoškolskog obrazovanja u Puli nastupa sredinom osamdesetih,  kada Pedagoški fakultet postaje samostalna znanstveno-nastavna ustanova u sastavu Sveučilišta u Rijeci (1986. godine). Pedagoški je fakultet 1999. godine preimenovan u Filozofski fakultet u Puli. 

 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2006. g.)                                                              [na vrh]

Preustrojem visokoškolskih institucija u Istri i njihovim organiziranjem u integrirano Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, u prosincu 2006. godine prestali su postojati dotadašnji pravni subjekti pa tako i Filozofski fakultet u Puli. Novoutemeljeno Sveučilište odjelnog je tipa i sva se nastavna djelatnost odvija na sveučilišnim odjelima (5 odjela) koji čine njegove sastavnice i to: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Odjel za humanističke znanosti, Odjel za glazbu, Odjel za studij na talijanskom jeziku i Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja.

Odjeli su pravni subjekti strukturirani po kriteriju klasifikacije znanosti tj. po područjima (društveno, humanističko i umjetničko) i poljima (ekonomija, odgojne znanosti) i sudjeluju u izvedbi sveučilišnih i stručnih studija, znanstvenog i visokostručnog rada, planiranju prihoda, rashoda i programa. Na odjelima je izvedba nastavnih planova i programa u cijelosti usklađena s preporukama Bolonjske deklaracije.  

 Odjel za studij na talijanskom jeziku danas                                                           [na vrh]

Odjel za studij na talijanskom jeziku sastavnica je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osnovana 2007. godine, no kao odsjek djeluje u kontinuitetu već trideset godina. Naime, odsjek je utemeljen 1978. godine pri Pedagoškoj akademiji u Puli, a nakon toga djelovao je i kao ustrojstvena jedinica na Pedagoškom fakultetu u Puli i na Filozofskom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci. Odjel surađuje sa srodnim ustanovama u domovini i inozemstvu a posebno je uspješna suradnja sa Sveučilištem u Trstu. Prostorije  Odjela  smještene su na polukatu zgrade u Ulici Ivana Matetića Ronjova 1 u Puli i na njemu je zaposleno 12 nastavnika, dva strana lektora i administrativna tajnica. 

 Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij koji se izvodi na Odjelu                 [na vrh]

Na Odjelu se trenutno odvijaju dva sveučilišna studija: stari (pred-bolonjski) studij talijanskoga jezika i književnosti u trajanju od četiri godine, i novi preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti u trajanju od tri godine. Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i u društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća.

Provjera znanja tijekom studija organizira se prema uvjetima naznačenim za svaki kolegij posebno, s time da je u pravilu konačna ocjena rezultat ne samo završnog ispita nego i drugih provjera znanja tijekom semestra (kolokvija, seminarskih radova), kao i aktivnog sudjelovanja na seminarima te redovitosti u pohađanju nastave.

Sveučilišni preddiplomski studij jednopredmetne talijanistike prva je razina sveučilišnog obrazovanja i traje (3) tri akademske godine (6 semestara) a njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova. Ovaj studij osposobljava studente za diplomski studij i daje im mogućnost zapošljavanja na određenim stručnim poslovima. Preddiplomski studij završava polaganjem svih ispita te izradom završnog rada, odnosno polaganjem završnog ispita. Po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva sveučilišni prvostupnikbaccalaureus, odnosno sveučilišna prvostupnica – baccalaurea talijanskog jezika i književnosti (univ. bacc. philol. ital.). Uz svjedodžbu studentu se izdaje i dopunska isprava (supplement svjedodžbe) o studiju, kojom se potvrđuje koje je ispite položio, s kojom ocjenom, te koliko je ECTS ostvario.

U preddiplomskom sveučilišnom studiju nastava se odvija kroz tri različita preddiplomska curriculuma i to:

  • Preddiplomski studij nastavničkog smjera kojim se student osposobljava za sve suradničke poslove u nastavi,
  • Preddiplomski studij znanstvenog filološkog smjera i
  • Preddiplomski studij književno - kulturološkog smjera kojima se studenti osposobljavaju za sve suradničke poslove u izdavaštvu, kulturnom turizmu, u poduzetništvu i sl., odnosno ondje gdje postoji potreba za poznavateljima talijanskoga jezika i talijanske kulture.

Sveučilišni diplomski studij talijanskog jezika i književnosti druga je razina sveučilišnog obrazovanja. Diplomski sveučilišni studij traje (2) dvije akademske godine (4 semestra) i njegovim završetkom stječe se 120 ECTS bodova. Diplomski studij završava polaganjem svih ispita, izradom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom. Po završetku diplomskog studija studentu se izdaje diploma. Diplomom se potvrđuje da je student završio diplomski studij i stekao pravo na akademski naziv magistar ili magistra talijanskog jezika i književnosti. Kratica akademskog naziva (mag. philol. ital.) stavlja se iza imena i prezimena osobe. 

  Znanstveno-istraživački rad nastavnika Odjela                                                    [na vrh]

Osim nastavne djelatnosti, nastavnici na Odjelu za studij na talijanskom jeziku sudjeluju i u znanstveno-istraživačkom radu. Trenutačno se na Odjelu realiziraju dva znanstvena projekta odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a njihovi su nositelji nastavnici toga Odjela. Djelatnici Odjela za studij na talijanskom jeziku utemeljili su 1995. godine i znanstvenu udrugu Pietas Iulia s ciljem proučavanja istarsko-mletačke kulture. U sklopu ove znanstvene udruge ostvareni su i ostvaraju se znanstveno-istraživački projekti čiji su rezultati objavljeni u publikacijama ove znanstvene udruge i visoko ocijenjeni u našoj stručnoj javnosti.

 

povratak na vrh ]

Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea - New!

Obrana diplomskog rada održati će se 13. listopada 2010. u 16.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 13 ottobre 2010 alle ore 16.00. 

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea

Obrana diplomskog rada održati će se 21. listopada 2008. u 11.30 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 21 ottobre 2008 alle ore 11.30.

Opširnije...
* * *
Obrana diplomskog rada / Discussione della tesi di laurea.

Obrana diplomskog rada održati će se 30. rujna 2008. u 10.00 sati.


La discussione della tesi di laurea si terrà il 30 settembre 2008 alle ore 10.00.

Opširnije...
* * *
Arhiva novosti